UWAGA! Ta strona używa ciasteczek (cookies)

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Podstawa prawna:

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która weszła w życie 22 marca 2013 roku.
 
Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.
 
Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: www.dziennikustaw.gov.pl
 
Więcej na temat ciasteczek (cookies) dowiesz się z poniższej strony:
dzwonki
   1    8:00-8:45
2 8:50-9:35
3 9:45-10:30
4     10:45-11:30     
5 11:40-12:25
6 12:35-13:20
7 13:25-14:10
8 14:15-15:00
strony-wwwbip-1
tonacja-1
Rowerowy Patrol Pierwszej Pomocy
Gazetka szkolna TROLL

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
 
I. ORGANIZACJA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
 
1.  Szkolny Klub Wolontariatu może być organizowany w szkole ponad gimnazjalnej.
 
2. 
 
Do założenia szkolnego Klubu Wolontariatu wymagana jest liczba 10 kandydatów.
 
3. 
 
Szkolny Klub Wolontariatu powstaje z inicjatywy uczniów szkoły w oparciu o GCOP.
 
4. 
 
W celu realizacji swoich zadań szkolny Klub Wolontariatu w zależności od swoich potrzeb i możliwości może tworzyć zespoły problemowe.
 
5. 
 
Dokumentacja szkolnego Klubu Wolontariatu stanowi dziennik pracy klubu wraz z:
 • Imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi;
 • Roczny planem pracy klubu;
 • Dokumentacją działalności klubu;
6. 
Decyzje o rozwiązaniu szkolnego Klubu Wolontariatu może podjąć zarząd klubu lub opiekun z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora szkoły, członków koła lub GCOP-u.

II. CEL I ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
 
1. 
 
Celem działalności szkolnego Klubu Wolontariatu jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu niesienia pomocy potrzebującym.
 
2. 
 
Zadaniami szkolnego Klubu Wolontariatu są: 
 • Pomoc potrzebującym uczniom,
 • Promowanie bezinteresownych pracy na rzecz drugiego człowieka,
 • Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • Stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
 • Przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w wolontariacie.
 
3. 
 
Realizując swoje zadania, szkolny Klubu Wolontariatu opiera się głównie na współpracy z GCOP w Gliwicach.
 
4. 
 
Decyzję o powołaniu koła podejmuje organ założycielski (grono kandydatów), po uzyskaniu zgody dyrektora placówki.
 
5. 
 
Realizując swoje zadania programowe, szkolne koło PCK może organizować:
 • Klub „Wiewiórka” dla dzieci z klas 0-III szkoły podstawowe
 • Posterunki medyczno-sanitarne
 • Zespoły medyczno-sanitarne
 • Zespoły problemowe (np. oświatowo-zdrowotny, opiekuńczy), których ilość rodzaje wynikają z potrzeb koła i środowiska oraz realizowanego przez to koło programu

III. CZŁONKOSTWO W SZKOLNYM KLUBIE WOLONTARIATU
 
1. 
 
Członkiem szkolnego Klubu Wolontariatu może być:
 • Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego,
 • Pracownik szkoły,
2. 
Każda osoba wstępująca do Klubu Wolontariatu zobowiązana jest podpisać deklarację członkowską (załącznik nr 1), na podstawie której zostaje wpisana do księgi klubu.
 

IV. ZARZĄD SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
 
1. 
 
Decyzje dotyczące działalności klubu podejmują jego członkowie przy współudziale opiekuna klubu. 
 
2. 
Członkowie szkolnego Klubu Wolontariatu wybierają ze swojego grona zarząd klubu, kadencja trwa dwa lata.
 
3.  Zarząd klubu składa się z trzech osób: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.
 
4. 
 
Do zadań zarządu klubu należy:
 • Organizowanie i koordynowanie działalności klubu,
 • Współudział w realizacji zadań klubu,
 • Opracowanie rocznego planu pracy klubu i przedstawienie członkom klubu,
 • Składanie sprawozdań z działalności klubu,
 • Przyjmowanie nowych członków klubu,
 • Reprezentowanie koła na terenie szkoły i poza nią,
 • Zgłaszanie wniosków do dyrektora szkoły w sprawie mianowania lub zmiany opiekuna koła. 

V. OPIEKUN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

1.  Opiekunem szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać nauczyciel III LO.
 
2. 
 
Opiekuna szkolnego Klubu Wolontariatu mianuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu koła.
 
3.  Zadania opiekuna szkolnego Klubu Wolontariatu to:
 • Inspirowanie działalności klubu na terenie szkoły i poza nią,
 • Współudział w realizacji zadań klubu,
 • Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem organizowanych akcji i zadań,
 • Współpraca i udział w szkoleniach organizowanych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych.
Opracował: mgr Petra Lasota
 
3 profile kształcenia